e mail   info@mechanisatieverzekerd.nl        Inloggen

Bedrijfsschade, extra- en reconstructiekosten

Bedrijfsschade

Als er in uw onderneming sprake is van schade, heeft u vaak niet alleen te maken met de herstelkosten van de schade zelf, maar ook met de gevolgen van die schade voor uw bedrijfsvoering: de zogenaamde gevolgschade. Het kan immers zijn dat het bedrijf geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen. De inkomsten lopen dan terug, terwijl de vaste lasten grotendeels op hetzelfde niveau blijven. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u zich tegen deze financiële gevolgschade. In geval van materiële schade aan de opstal en/of de inhoud ontvangt u over een vooraf overeengekomen periode een uitkering waarvan u de vaste lasten kunt betalen en waardoor de brutowinst gehandhaafd blijft.

Voor de continuïteit van uw onderneming is deze verzekering dus van grote waarde.

 

Extra kosten

De extra kostenverzekering biedt alleen dekking voor bepaalde extra kosten die een bedrijf moet maken om na een schadegebeurtenis te herstarten. Dit gaat bijvoorbeeld om de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en computerapparatuur. Het verzekerde bedrag is een ‘premier risque’ bedrag, dat wil zeggen dat de kosten tot aan het verzekerde bedrag worden vergoed. De gederfde winst en vaste lasten worden niet vergoed. De uitkeringstermijn bij een extra kosten verzekering bedraagt maximaal 52 weken.

 

Aangezien een extra kostenverzekering geen dekking biedt voor de brutowinst (nettowinst en vaste lasten) is deze verzekeringsvorm bij uitstek interessant voor bedrijven waarvan de omzet (vrijwel) niet afhankelijk is van schade aan opstal en/of inhoud. Dat zijn bedrijven die na een calamiteit in staat zijn om de werkzaamheden zonder stagnatie voort te zetten. Zo kunnen wanneer de bedrijfsloods (opslag gereedschap en materialen) wordt verwoest schilders en stukadoors, na het huren van een steiger, toch gewoon aan het werk op locatie bij de klant. Er is dan ook geen omzetvermindering en daardoor geen verlies van nettowinst. De kosten van het huren van de steiger vallen onder de extra kostendekking.

 

Reconstructiekosten

Als door een calamiteit de administratie verloren gaat, zijn de financiële gevolgen vaak ingrijpend. De goederen/inventarisverzekering dekt weliswaar de materiële schade, maar daarmee is de administratie nog niet hersteld. Met een reconstructiekostenverzekering dekt u de financiële consequenties van het herstel van de administratie.